Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Sesiune de depunere a Strategiilor de Dezvoltare Locală destinate comunităţilor marginalizate urbane

por1405946187-1503400171.jpg

În perioada 1 septembrie – 13 noiembrie a.c., Grupurile de Acţiune Locală (GAL) din mediul urban, constituite ca asociaţii în baza O.G. nr. 26/2000, pot depune Strategiile de Dezvoltare Locală (SDL), elaborate în cadrul mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunităţii.

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene lansează Ghidul specific privind depunerea şi selecţia Strategiilor de Dezvoltare Locală (Etapa a II-a a mecanismului DLRC), precum şi documentele - anexe Modelul - cadru pentru Strategiile de Dezvoltare Locală şi Criteriile de evaluare şi selecţie a Strategiilor de Dezvoltare Locală.

În cadrul acestui apel pot fi depuse strategiile ce au beneficiat de sprijin pregătitor prin Programul Operaţional Capital Uman, precum şi strategiile elaborate cu resurse proprii, care respectă prevederile Ghidului.

Finanţarea disponibilă pentru implementarea SDL este de cca 189 milioane de euro pentru oraşele din regiunile mai puţin dezvoltate şi 14 milioane de euro pentru oraşele din regiunea Bucureşti - Ilfov, inclusiv municipiul Bucureşti. Sprijinul financiar provine atât din POCU, Axa prioritară 5, Obiectivul specific 5.1, cât şi din POR, Axa prioritară 9, Obiectivul specific 9.1.

Strategiile de Dezvoltare Locală vor fi depuse la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene din Bucureşti, bulevardul Ion Mihalache, nr. 15 - 17, clădirea Tower Center, pe baza unei scrisori de înaintare, semnată de reprezentantul legal al GAL sau de un împuternicit al acestuia.

Pentru depunerea SDL sunt necesare următoarele acte:

- scrisoarea de înaintare a SDL (2 exemplare), având ca anexă un OPIS al SDL (cuprins şi paginaţie), precum şi al anexelor depuse (cu paginaţie);

- copia actului de identitate al persoanei care depune SDL;

- împuternicire a persoanei care depune SDL, dacă este cazul;

- un exemplar al SDL cu anexe, pe suport hârtie, precum şi alte trei exemplare cu anexele aferente, în format electronic.