Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, înființat prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și realizează politica guvernamentală pentru domeniile prevăzute mai jos.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este autoritatea pentru: dezvoltare regională, coeziune și dezvoltare teritorială, cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională, disciplina în construcții, amenajarea teritoriului, urbanism și arhitectură, amenajarea spațiului maritim, mobilitate urbană, locuire, locuințe, clădiri de locuit, reabilitarea termică a clădirilor, gestiune și dezvoltare imobiliar-edilitară, lucrări publice, construcții, descentralizare, reformă și reorganizare administrativ-teritorială, fiscalitate și finanțe publice locale, dezvoltarea serviciilor comunitare de utilități publice, ajutor de stat aprobat de autoritățile administrației publice locale, parcuri industriale, programarea, coordonarea, monitorizarea și controlul utilizării asistenței financiare nerambursabile acordate României de către Uniunea Europeană pentru programele din domeniile sale de activitate.

MDRAP exercită următoarele funcții în domeniile sale de activitate:

 • de planificare strategică;
 • de reglementare și avizare;
 • de reprezentare;
 • de autoritate de stat în domeniile sale de activitate;
 • de administrare;
 • de implementare și gestionare a programelor finanțate din fonduri europene, naționale, precum și din alte surse legal constituite;
 • de monitorizare și control;
 • de coordonare;
 • de certificare pentru programele de cooperare transfrontalieră 2014-2020.

MDRAP exercită funcțiile autorității de management și îndeplinește atribuțiile aferente acesteia, pentru:

 • Programul Operațional Regional 2007-2013 și 2014-2020
 • Programul operațional Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013
 • Programul operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

MDRAP exercită funcțiile de autorități de management/autorități comune de management, autorități naționale, secretariat tehnic comun, puncte de contact/puncte naționale de contact/persoane naționale de contact, sistem național de control de prim nivel pentru programele finanțate din FEDR-CTE, ENPI-CBC, ENI- CBC, IPA-CBC și din fonduri naționale, precum și funcțiile de puncte de contact în materie de control pentru programele finanțate din ENI-CBC.

Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, MDRAP poate solicita, pe bază de protocol, informații necesare realizării obiectului de activitate, privind deschiderile de conturi gestionate de Ministerul Finanțelor Publice, bazele de date gestionate de Ministerul Finanțelor Publice sau Agenția Națională de Administrare Fiscală, informații privind datele înregistrate în registrul comerțuluicomputerizat, Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și Cartea funciară.

MDRAP îndeplinește orice alte atribuții din domeniile sale de activitate, stabilite prin acte normative, și colaborează cu celelalte ministere și organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorități ale administrației publice locale, cu alte instituții și autorități, precum și, în condițiile legii, cu orice alte persoane juridice și persoane fizice.

Contact

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Adresa: Bd. Libertatii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, cod postal 050706

Direcția Comunicare – Punctul de informare
Adresa: Bd. Libertatii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, cod postal 050706
Tel: 0372-111.409 
e-mail: info@mdrap.ro

Registratură
Adresa: Bd. Libertatii, nr. 16, Latura Nord, sector 5, Bucuresti, cod postal 050706
Tel: 0372-111.443

ADR Sud Muntenia