Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Program

Programul Operațional Regional 2014 - 2020

Informații generale

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 succede Programul Operațional Regional 2007-2013 și este unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare.

POR 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și a fost adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015.

Corelarea POR 2014 - 2020 cu alte strategii și programe

Conform Acordului de Parteneriat 2014-2020, POR 2014-2020 are la bază prioritățile comune de dezvoltare propuse în Planurile de Dezvoltare Regională pentru perioada 2014-2020, elaborate de fiecare din cele opt Agenții pentru Dezvoltare Regională corespunzătoare regiunilor de dezvoltare și sintetizate în Strategia Națională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020.

Astfel, POR 2014-2020 se adresează celor cinci provocări pentru creștere la nivel național, identificate în Acordul de Parteneriat:

 • competitivitatea și dezvoltarea locală,
 • populația și aspectele sociale,
 • infrastructura,
 • resursele,
 • administrația și guvernarea.

În același timp, POR 2014-2020 este corelat cu celelalte programe operaționale active în România în perioada de programare 2014-2020:

 • Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020,
 • Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020,
 • Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020,
 • Programul Operaţional Asistență Tehnică 2014-2020,
 • Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020,
 • Programul Național pentru Dezvoltare Rurală 2014-2020.

și cu strategiile sectoriale/naționale în domeniile sale de intervenție.

Totodată, programul propune o serie de priorități de investiții care răspund obiectivelor Strategiei Europa 2020 (Strategia UE pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii), precum și obiectivelor Fondului European pentru Dezvoltare Regională în ceea ce privește coeziunea economică, socială și teritorială.

De asemenea, atât prin viziunea strategică, cât și prin acțiunile propuse spre finanțare, POR 2014-2020 își propune să contribuie la realizarea unor obiective de dezvoltare mai largi, formulate la nivel național în Programul Național de Reformă și în Recomandările specifice pentru România privind Programul Național de Reformă, transmise de Comisia Europeană.

Obiectivele, bugetul, axele prioritare și solicitanții eligibili pe POR 2014 - 2020

POR 2014–2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o axă de asistență tehnică), care au, în total, o alocare estimată de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro reprezintă contribuția națională:

Axă Potențiali beneficiari
Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic Entități juridic constituite care desfășoară sau își creează o infrastructură cu rol de transfer tehnologic
Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii IMM – uri, incubatoare, acceleratoare de afaceri
Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon Autorități publice centrale și locale
Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile Autorități publice locale - municipiile reședință de județ
Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural Autorităţi ale administraţiei publice locale și centrale, unităţi de cult, definite conform Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul juridic al cultelor – UC; ONG–uri; parteneriate între aceste entități
Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională Autorități publice locale (CJ), UAT , Parteneriate între UAT-uri (UAT judeţ şi UAT oraş/municipiu/comună)
Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului UAT-uri, parteneriate între UAT-uri
Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale Autorități publice locale, furnizori de servicii sociale de drept public și privat, acreditați conform legii, parteneriate
Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban Parteneriate (grup de acțiune locală) între: reprezentanţi ai autorității publice locale, ai instituţiilor, ai mediului de afaceri local, ai societăţii civile, ai zonei urbane marginalizate selectate pentru intervenție
Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţi și instituții ale administraţiei publice), instituţii de învăţământ superior de stat
Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Axa prioritară 12: Asistență tehnică Autoritatea de management POR și Organismele intermediare POR
Axa prioritară 13: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale Unitățile administrativ-teritoriale din mediul urban, cu excepția municipiilor reședință de județ