Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a modificat Ghidul solicitantului aferent apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1

site2-1498560138.png

Principalele modificări ale Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1, ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul Priorităţii de investiţii 6.1, vizează următoarele:

· actualizarea formei de contract - Clauze generale şi clauze specifice POR;

· modificări referitoare la posibilitatea încheierii de acorduri de parteneriat între Consiliile judetene/ locale şi administraţiile bazinale de ape ce au în administrare suprafeţe aflate în domeniul public al Statului;

· rectificarea unor erori materiale în cadrul formei orientative de contract de finanţare. A fost modificat art. 13, alin. (2) din Anexa 1 - Condiţii generale POR prin specificarea posibilităţii rezilierii contractului de finanţare, în cazul în care lansarea achiziţiei privind realizarea proiectului tehnic sau a achiziţiei principale de lucrări/ echipamente în cadrul proiectului nu se realizează în termen de maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a contractului de finanţare, conform solicitării. S-a reformulat art. 2 (2) - Condiţii generale ale contractului cu privire la perioada de implementare a contractului. În acest sens, este necesară modificarea Anexei 6.1.5 a ghidului specific în corelare cu Anexa 10.8 din cadrul ghidului general;

· textul ghidului specific a fost modificat, prin includerea la momentul contractării, a formularului nr. 1 - Fişă de fundamentare a proiectului propus la finanţare/ finanţat din fonduri europene în conformitate cu HG nr.93/2016 în vederea obţinerii vizei de Control Financiar Preventiv (CFP);

· eliminarea unor documente obligatorii solicitate în cadrul etapei precontractuale, având în vedere principiul contractării la faza de studiu de fezabilitate;

· extinderea termenului din cadrul etapei precontractuale de 30 zile calendaristice în cazul în care este necesară actualizarea/ emiterea Hotărârilor de Guvern (HG) pentru demonstrarea drepturilor reale aferente proprietăţii publice şi, respectiv, pentru obţinerea autorizaţiei de construire. Aceste documente pot fi aduse inclusiv în cadrul etapei de contractare, dar nu mai târziu de 60 de zile calendaristice calculate de la data primirii notificării privind demararea etapei precontractuale. În acest sens, solicitantul trebuie să demonstreze faptul că au fost realizate demersurile necesare pentru emiterea/ actualizarea respectivelor hotărâri, cel târziu în termenul prevăzut în cadrul etapei precontractuale pentru transmiterea documentelor solicitate;

· actualizarea Modelului A – Opisul cererii de finanţare.

Restul condiţiilor şi prevederilor din ghid rămân neschimbate.

Forma consolidată a Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 poate fi consultat pe website-ul nostru - http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea POR 2014 – 2020 > Program > Axe > Axa 6 – Drumuri, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/s1283/axa-6--drumuri/, precum şi pe site-ul web al programului - www.inforegio.ro.