Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Regio finanțează îmbunătățirea infrastructurii educaționale din județul Călărași

În data de 23 iulie, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Valentin-Dumitru Deculescu, administrator public în cadrul Primăriei Municipiului Călărași, Dorel Dorobanțu, primarul orașului Fundulea, Radu-Aurel Ion, primarul comunei Dragoș-Vodă și Gheorghe Dobre, primarul comunei Modelu, au semnat contractele de finanțare pentru proiecte de investiții privind îmbunătățirea infrastructurii educaționale.

Aplicația „Reabilitarea termică a Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu, Călărași”, inițiată de administrația municipală călărășeană, este finanțată din Regio (Programul Operațional Regional 2014-2020), în cadrul Axei prioritare 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B – Clădiri publice.

Astfel, Primăria Municipiului Călărași, beneficiază de finanțare nerambursabilă pentru creșterea eficienței energetice a infrastructurii serviciilor de educație. În acest sens, vor fi finanțate lucrări ce vor conduce la reducerea costurilor pentru încălzire și apă caldă, diminuându-se totodată emisiile poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie. De asemenea, îmbunătățirea calității infrastructurii de educație reprezentate de Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” va avea ca efect optimizarea condițiilor de confort termic în care elevii și cadrele didactice își vor desfășura activitatea educativă.

Pentru această inițiativă, investițiile au o valoare totală de 4.445.388,00 lei din care peste 3,7 milioane de lei provin din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), aproape 580 de mii de lei reprezintă contribuția de la bugetul de stat, iar aproximativ 89 de mii de lei constituie cofinanțarea beneficiarului. Proiectul are o perioadă de implementare de 58 de luni (08. 07. 2017 – 30. 04. 2022).

Cererile de finanțare depuse de administrațiile locale din orașul Fundulea, precum și din comunele Dragoș-Vodă și Modelu sunt finanțate de asemenea din Regio, în cadrul Axei prioritare 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe şi învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație şi formare”, Obiectiv specific 10.1 „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, apel dedicat învățământului antepreșcolar și preșcolar, Operațiunea A, respectiv apel dedicat învățământului obligatoriu, Operațiunea B.

Proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin realizare și echipare grădiniță cu program prelungit în orașul Fundulea, județul Călărași” depus de Primăria Orașului Fundulea, beneficiarul finanțării nerambursabile, are în vedere asigurarea unui proces educațional la standarde europene. Pentru atingerea acestui obiectiv vor fi realizate lucrări de construcție și dotări aferente unui proces educativ de calitate în cadrul Grădiniței cu Program Prelungit Nr.2 Fundulea.

Investițiile preconizate au o valoare totală de 4.705.497, 18 lei. Din aceștia, peste 2,4 milioane de lei provin din FEDR, peste 370 de mii de lei sunt alocate din bugetul de stat, în timp ce cofinanțarea beneficiarului este de peste 57 de mii de lei. Durata de implementare a proiectului este de 42 de luni, 1 martie 2018 – 31 august 2021.

Prin proiectul „Construire grădiniță cu trei săli de grupă, sat Dragoș Vodă, comuna Dragoș Vodă, județul Călărași”, administrația comunei beneficiază de finanțare nerambursabilă pentru a crea o infrastructură destinată educației timpurii prin care să asigure un proces educațional desfășurat la standarde înalte de calitate și o creștere a participării populației preșcolare la procesul educațional. Demersul contribuie totodată la atingerea obiectivelor privind egalitatea de șanse, dat fiind segmentul de populație care se află în risc de sărăcie și de excluziune socială. În acest sens, preșcolarii, personalul didactic și auxiliar vor beneficia de spații amenajate corespunzător și de materiale educative moderne, adecvate procesului instructiv-educativ.

Astfel, sunt avute în vedere investiții a căror valoare totală este de 3.461.489,50 lei. Din aceștia, peste 1,8 milioane de lei constituie contribuția din FEDR, aproximativ 279 de mii de lei reprezintă alocarea din bugetul de stat, cofinanțarea eligibilă a beneficiarului fiind de aproape 43 de mii de lei. Perioada de implementare a proiectului este de 56 de luni, 3 noiembrie 2017 – 30 iunie 2022.

Nu în ultimul rând Primăria Comunei Modelu și-a propus să îmbunătățească condițiile educaționale din Școala Gimnazială Nr.2, în vederea creșterii performanțelor școlare ale elevilor și a reducerii abandonului școlar, prin aplicația „Reabilitare, modernizare, extindere (prin desființare corpuri C2, C3 și C4) și dotare Școala Gimnazială Nr.2, sat Modelu – comuna Modelu, județul Călărași”. În acest sens vor fi realizate lucrări de reabilitare și de dotare a șapte săli de clasă și a trei laboratoare, precum și de extindere a sălii de sport, astfel încât elevii să beneficieze de o educație atractivă și de calitate. Toate aceste investiții vor conduce la scăderea ratei de repetenție și de părăsire timpurie a școlii. Beneficiind de o educație de calitate, elevii se vor putea ulterior integra pe piața muncii, contribuind astfel la diminuarea indicelui zonal de sărăcie.

Având o perioadă de implementare de 70 de luni, începând cu 22 martie 2016, proiectul include investiții a căror  valoare totală se ridică la 10.120.211,04 lei. Din aceștia, peste 8,6 milioane de lei constituie contribuția din FEDR, peste 1,3 milioane de lei reprezintă alocarea din bugetul de stat, peste 200 de mii de lei fiind cofinanțarea eligibilă a beneficiarului.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.170 de proiecte (inclusiv aplicațiile dedicate SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 7,8 miliarde de lei. La nivelul județului Călărași, au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 116 aplicații, având o valoare solicitată de peste 990 de milioane de lei. Astfel, pentru Axa prioritară 10 sunt depuse spre finanțare 11 proiecte prin care sunt solicitate fonduri cu o valoare de peste 53 de milioane de lei, în timp ce 16 proiecte din cadrul Axei prioritare 3, Prioritatea de investiții 3.1 B, (inclusiv aplicațiile din cadrul SUERD) solicită fonduri de peste 65 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.