Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului, finanţate prin Regio

axa5fb-1458926280.png
Vineri, 25 martie, s-au lansat ghidurile specifice pentru Axa 5 – „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Priorităţile de investiţie 5.1 – „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural” şi 5.2 – „Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului”.
Prioritatea de investiţii
5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural” are ca obiectiv specific impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi a identităţii culturale. În cadrul acestei priorităţi de investiţie se vor finanţa restaurarea, protecţia, conservarea şi valorificarea durabilă a obiectivelor de patrimoniu UNESCO, patrimoniu cultural naţional (indiferent de localizare, urban sau rural) şi patrimoniu cultural local din mediul urban.
Pot fi finanţate obiectivele de patrimoniu care se regăsesc în Lista patrimoniului mondial, Anexa A conform HG nr. 493/2004 pentru aprobarea metodologiei privind monitorizarea patrimoniului mondial şi Lista monumentelor istorice, actualizată prin Ordinul ministrului culturii aflat în vigoare la data depunerii cererii de finanţare privind clasarea ca obiectiv de patrimoniu/monument istoric.
Vor avea prioritate la finanţare acele obiective de patrimoniu localizate în teritorii conectate la creşterea economică, a căror restaurare va contribui în mod direct la creşterea competitivităţii arealului în care sunt localizate.
Proiectele depuse pentru a obţine finanţare prin această prioritate vor avea valoarea totală cuprinsă între 100.000 şi 5.000.000 de euro, în cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO, valoarea maximă a proiectului este de 10 milioane euro. Alocarea prezentului apel de proiecte pentru regiunea Sud Muntenia (FEDR + Buget de stat) este de
38,53 milioane euro.
Conform Ghidului solicitantului pentru Prioritatea 5.1 – „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”, pot obţine finanţare Unităţi administrativ-teritoriale, Autorităţi ale administraţiei publice centrale, Unităţi de cult, ONG-uri, Parteneriate între aceste entităţi, respectiv, Unitate administrativ-teritorială, în calitate de lider în parteneriat cu altă unitate administrativ-teritorială, cu o autoritate a administraţiei publice centrale, unitate de cult sau ONG; sau Autoritate a administraţiei publice centrale, în calitate de lider, în parteneriat cu o unitate administrativ-teritorială, o unitate de cult sau ONG.
În ceea ce priveşte Prioritatea de investiţii 5.2 - "Realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, revitalizării oraşelor, regenerării şi decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului şi promovării măsurilor de reducere a zgomotului”, obiectivul este de a realiza reconversia şi refuncţionalizarea terenurilor şi suprafeţelor degradate, vacante sau neutilizate din oraşele mici, mijlocii şi municipiul Bucureşti.
Valoarea maximă totală a proiectelor finanţate prin Prioritatea de investiţii 5.2 va fi cuprinsă între 100.000 şi 5.000.000 de euro. Regiunea Sud Muntenia va primi prin acest apel de proiecte 14,16 milioane euro.
Beneficiarii în cadrul acestei priorităţi de investiţie vor fi unităţile administrativ teritoriale din mediul urban, precum şi sectoarele Municipiului Bucureşti, definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, constituite potrivit Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ, finanţate în cadrul axei prioritare dedicate dezvoltării urbane şi parteneriate între unităţile administrativ teritoriale menţionate anterior şi UAT judeţ, cu lider de parteneriat unitatea administrativ teritorială din mediul urban.
Ghidurile solicitantului aferente celor două priorităţi de investiţii pot fi consultate pe website-ul nostru http://regio.adrmuntenia.ro, secţiunea dedicată POR 2014 – 2020, link: http://regio.adrmuntenia.ro/por_2014-2020/, precum şi pe pagina de Internet a programului – www.inforegio.ro.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru POR 2014 - 2020 şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din POR puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.