Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

S-a actualizat Ghidul solicitantului pentru apelul POR dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar

Luni, 2 aprilie, s-a emis Ordinul nr. 4437 pentru modificare a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul aferent POR, Axa prioritară 10 „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 „Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv Specific 10.1 a „Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.

Modificările principale ale Ghidului aferent apelului dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar sunt:

  • unitatea de infrastructură educaţională reprezintă unitatea de învăţământ subiect al cererii de finanţare, indiferent dacă aceasta are personalitate juridică sau este arondată unei unităţi de învăţământ cu personalitate juridică; un potenţial beneficiar poate depune mai multe cereri de finanţare;
  • în cadrul prezentului apel de proiecte se pot aplica prevederile Ordonaţei de Urgenţă nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte semnarea unor contracte de finanţare a căror valoare poate determina depăşirea sumelor alocate prezentului apel;
  • în ceea ce privește capitolul 5 – Completarea cererilor de finanțare, Secțiunea 5.3.1., la depunerea cererii de finanțare, Avizul Ministerului Educației Naționale se poate aduce până în etapa de precontractare sub rezerva demonstrării de către solicitantul de finanţare a realizării demersurilor necesare obţinerii Avizului înainte de depunerea cererii de finanţare;
  • pentru Anexa – Grila de evaluare tehnică și financiară - au fost corelate punctajele maxime acordate şi punctajele intermediare și au fost corectate geşelile de calcul a punctajului acordat. Totodată, au fost inserate exemple de calcul și a fost creată Grila pentru investiţii mixte.

Forma consolidată a Ghidului specific este publicată pe site-ul dedicat implementării Programului Operațional Regional 2014 – 2020 în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, în secțiunea PROGRAM > AXE > Axa 10, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-10/static/1205, precum și pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020 – www.inforegio.ro.