Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

LICITATIA DESCHISA pentru achizitia publica de servicii pentru CAMPANIA DE PROMOVARE REGIO " PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL

1. Denumirea autoritatii contractante: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia
- Cod fiscal: 11390243
- Adresa: Calarasi, Str.1 Decembrie 1918, nr.1
- Numar telefon: 0242/331.769
- Numar fax: 0242/313.167
2. Nu este vorba de un contract de servicii rezervat.
3. Procedura de atribuire aplicata : licitatie deschisa
4. Locul prestarii serviciilor: conform documentatiei de atribuire anexat
5. Categoria si descrierea serviciilor care urmeaza sa fie prestate(codul/codurile CPV)
Lotul 1 - Servicii de compozitie grafica machetare si tiparire materiale informative    (Cod CPV 79822000-1)
Lotul 2 - Servicii pentru realizarea unei campanii de promovare media-radio a REGIO Sud                                                                                             
     Muntenia   (Cod CPV 79341000-6)
Lotul 3 - Servicii pentru realizarea unei campanii de promovare media-tv a REGIO Sud    Muntenia   (Cod CPV 79341000-6)
      Lotul 4 - Servicii pentru realizarea unei campanii de promovare media in presa scrisa a                        
  REGIO Sud Muntenia  (Cod CPV 79341000-6)
      Lotul 5 - Servicii pentru realizarea unei campanii de promovare out-door a REGIO Sud
         Muntenia  (Cod CPV 79341000-6)
      Lotul 6 - Achizitionarea si Inscriptionarea materialelor promotionale, conform regulilor de
         Identitate vizuala a REGIO (Cod CPV 22462000-6)

6. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate: conform documentatiei de atribuire
7. Nu se accepta servicii similare.
8. In cazul incheierii unui acord -  cadru: nu este cazul
9. Prestarea serviciului nu este rezervata unei profesii specifice: nu este cazul
10. Contractul este divizat in loturi: operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.
11. Termenul de finalizare sau durata contractului: incepand de la  10.08.2009 pana la 31.12.2009 
12. Nu sunt admise oferte alternative.
13. Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax si adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentatia de atribuire: documentatia de atribuire poate fi descarcat gratuit de pe site-ul www.e-licitatie.ro, anexa la anuntul de participare nr 78471/28.05.2009,precum si de pe site-ul www.publicitatepublica.ro
14. Daca este cazul, costul si conditiile de plata in vederea obtinerii documentatiei de atribuire: documentatia de atribuire este gratuita
15.    a) Termenul limita de primire a ofertelor: 09.07.2009, ora 10.00
           b) Adresa la care se transmit ofertele: Agentia pentru Dezvoltare Regional Sud Muntenia,
           Calarasi, Str. 1 Decembrie 1918 , nr.1
                 c)Limba sau limbile in care trebuie redactate  ofertele: limba romana
16.   Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 09.07.2009, ORA 11:00, la sediul ADR SUD MUNTENIA, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, Calarasi, jud. Calarasi
17.   Daca este cazul, garantiile solicitate: conform documentatiei de atribuire
18.   Modalitati principale de finantare si de plata si/sau referiri la prevederile care le reglementeza:
19.  Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a  atribuit contractul: asociere si / sau subcontractanti conform legii.
20. Criterii de calificare privind situatia personala a operatorilor economici care pot atrage dupa sine excluderea acestora din urma : conform documentatiei de atribuire
21. Criterii de calificare privind situatia economico-financiara precum si capacitatea tehnica si profesionala, a operatorilor economici: conform documentatiei de atribuire
22. Pentru acordul-cadru: nu este cazul
23. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila : 60 zile
24. Criteriul de atribuire a contractului: “pretul cel mai scazut"
25. Data transmiterii spre publicare a anuntului de participare 26-05-2009
26. Alte informatii: a fost publicat un anunt de participare nr 78471/28.05.2009 pe site-ul www.e-licitatie.ro si referatul de oportunitate pe pagina www.publicitatepublica.ro.

Documentatia de atribuire este publicata si pe site-ul www.adrmuntenia.ro, sectiunea Biblioteca-Documente utile.