Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Fonduri Regio pentru reabilitarea infrastructurii educaționale din satul Câmpurelu, județul Giurgiu

În data de 2 iulie, Mariana Vișan, director adjunct Organism Intermediar POR, a semnat la sediul din Călărași al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, alături de Constantin Stoica, primarul comunei Colibași, contractul de finanțare aferent aplicației „Modernizare, extindere, dotare Școala Generală Nr.2 cu Clasele I-VIII, Câmpurelu”.

Proiectul, finanțat din Programul Operațional Regional 2014-2020, a fost depus în cadrul Axei prioritare 10 - „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 - „Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare”, Obiectiv specific 10.1 „Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învăță­mântului obligatoriu, în special pentru copii cu risc cres­cut de părăsire timpurie a sistemului”, apel dedicat învă­țământului obligatoriu, Operațiunea B.

Pentru a asigura o educație atractivă și de calitate, în vederea reducerii abandonului școlar în rândul elevilor din Câmpurelu, Primăria Comunei Colibași, în calitate de beneficiar, va realiza lucrări de reabilitare, extindere și modernizare a Școlii Generale Nr.2 cu Clasele I-VIII. Astfel, după finalizarea lucrărilor ce vor îmbună­tăți infrastructura educațională, persoanele implicate în procesul educativ, elevi și cadre didactice, vor beneficia de o infrastructură optimizată ce va asigura pre­misele unei educații de calitate care, ulterior, va contribui la dezvoltarea locală și la îmbunătățirea nivelului de trai al comunității.

Cererea de finanțare are o valoare totală de 4.740.547,93 lei, din care aproximativ 4 milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, aproximativ 600 de mii de lei este contribuția de la bugetul de stat, iar peste 100 de mii de lei constituie cofinanțarea beneficiarului. Perioada de implementare a proiectului este de 91 de luni, începând cu 1 februarie 2015.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregis­trat 1.170 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse pe SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 7,8 miliarde de lei. La nivelul județului Giurgiu, au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 119 aplicații, având o valoare solicitată de aproximativ 800 de milioane de lei. Dintre acestea, prin cele 10 proiecte aferente Axei prioritare 10 se solicită fonduri de peste 66 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pen­tru Regio şi are responsabilități delegate pentru im­ple­mentarea acestui program. Mai multe detalii despre po­sibilitățile de fi­nan­țare prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR) puteți obține accesând site-ul dedicat implementării Programului în regiunea Sud - Muntenia, regio.adrmuntenia.ro.