Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Fonduri Regio pentru apelul de proiecte privind promovarea transferului tehnologic în Sud-Muntenia

Astăzi, 24 octombrie, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 – 2020, a organizat seminarul de informare privind oportunitățile de finanțare nerambursabilă din cadrul programului Regio, aferente Axei prioritare 1 – „Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de investiții 1.1 – „Promovarea investiţiilor în C&I, dezvoltarea de legături şi sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare şi dezvoltare şi învăţământul superior, în special promovarea investiţiilor în dezvoltarea de produse şi de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea şi aplicaţiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de reţele şi de grupuri şi inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum şi sprijinirea activităţilor de cercetare tehnologică şi aplicată, liniilor-pilot, acţiunilor de validare precoce a produselor, capacităţilor de producţie avansate şi de primă producţie, în special în domeniul tehnologiilor generice esenţiale şi difuzării tehnologiilor de uz general”, operațiunile 1.1 A - „Entitățile de inovare și transfer tehnologic”, și 1.1 B – „Parcuri științifice și tehnologice”.

La eveniment au fost prezenți experții Ministerului Dezvoltării și Administrației Publice, Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, specializați în tipurile de proiecte aferente Axei prioritare 1. Astfel, Alina Costăchescu, consilier evaluare – examinare, precum și Ștefan Oacheșu, consilier Serviciul Planificare, au clarificat aspectele particulare supuse atenției de potențialii solicitanți de fonduri Regio, ca urmare a condițiilor specifice aferente acestor aplicații.

Reprezentanții entităților de inovare și transfer tehnologic, ai instituțiilor de învățământ superior și ai societăților comerciale, au beneficiat de informații cu privire la criteriile de eligibilitate a proiectelor, precum și la condițiile de accesare a fondurilor Regio pentru realizarea de proiecte ce au ca scop promovarea investiţiilor în dezvoltarea de produse şi de servicii, a transferului de tehnologii, inovarii sociale, a ecoinovarii şi a aplicaţiilor de servicii publice, a sprijinirii activităţilor de cercetare tehnologică şi aplicată.

Pentru aceste apeluri necompetitive de proiecte, bugetul alocat Regiunii Sud – Muntenia este de aproximativ 5,7 miloane de euro pentru fiecare dintre cele două operațiuni aferente Priorității de investiții 1.1. Astfel, beneficiarii eligibili, entitățile de inovare și transfer tehnologic constituite legal, parteneriatele între entitățile de inovare și transfer tehnologic, precum și asocierile în participațiune încheiate, pe de o parte între instituții de învățământ superior acreditate și/sau o unitate de cercetare – dezvoltare, și regii autonome, companii naționale, societăți comerciale, administrația publică locală, asociații patronale sau profesionale, persoane fizice, investitori, pe de alta, pot depune cererile de finanțare până la data de 20 februarie 2019, ora 12:00, pentru operațiunea 1.1 A, respectiv până la 13 februarie 2019, ora 12:00, pentru operațiunea 1.1 B.

Prin organizarea seminariilor de informare, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia realizează un intens proces de promovare a oportunităților de finanțare deschise, aferente axelor prioritare din cadrul POR, și de susținere a potențialilor beneficiari, astfel încât să se determine o creștere constantă a absorbției fondurilor europene menite să asigure dezvoltarea durabilă a regiunii Sud-Muntenia.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.