Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Eveniment destinat potențialilor beneficiari de fonduri nerambursabile privind asigurarea unui mediu familial de îngrijire pentru copiii instituționalizați

Astăzi, 21 februarie, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat la sediul din Călărași seminarul de informare privind promovarea oportunităților de finanțare nerambursabilă disponibile prin Programului Operațional Regional 2014 – 2020, pentru dezinstituționalizarea copiilor aflați în îngrijire în centrele de plasament și dezvoltarea unor servicii destinate sprijinirii copiilor pentru care au fost identificate soluții alternative îngrijirii instituționale. Astfel, în cadrul evenimentului, tematica abordată a vizat Axa prioritară 8, „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 – „Investițiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, Obiectiv specific 8.3 C– „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Grup vulnerabil: copii, Apel 2.

Participanții, reprezentanți ai direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului și ai consiliilor județene au fost informați cu privire la criteriile de eligibilitate și la condițiile de accesare a fondurilor Regio pentru realizarea de proiecte de investiții care trebuie să fie conforme cu Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014 – 2020 și care au scopul de a dezvolta serviciile de prevenire a separării copilului de familie, în vederea asigurării unei mai bune calități a vieții, a șanselor de dezvoltare armonioasă și a accesului la servicii bazate pe familie sau pe îngrijirea în cadrul comunității.       

Pentru acest apel non-competitiv de proiecte, conform principiului „primul venit, primul servit”, regiunile mai puțin dezvoltate au un buget de peste 78 de milioane de euro, proiectele putându-se încadra între valorile eligibile de minimum 200 de mii de euro, respectiv de maximum 1 milion de euro. Cererile de finanțare ce depășesc pragul minim de 50 de puncte, pot fi depuse prin aplicația My SMIS, până la data de 1 iulie, ora 12:00.

Beneficiarii eligibili ai acestui apel de proiecte sunt: direcțiile de asistență socială și protecția copilului din județele înscrise în lista de prioritizare elaborată de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, care pot încheia parteneriate cu unități administrativ-teritoriale sau alte entități de drept public aflate în subordinea UAT şi care desfășoară activități în domeniul social, precum și cu entități de drept privat, acreditate ca furnizori de servicii sociale: asociații, fundații și unități de cult/ structuri ale cultelor religioase recunoscute în România. În acest context, la nivelul regiunii noastre pot depune cereri de finanțare 22 de centre de plasament aferente județelor Argeș (7), Călărași (3), Dâmbovița (1), Ialomița (2), Prahova (8) și Teleorman (1)                           

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia realizează un proces intens de promovare a oportunităților de finanțare prin POR și de susținere a solicitanților de fonduri nerambursabile, astfel încât la nivelul regiunii Sud – Muntenia să se realizeze o rată optimă de absorbție a fondurilor europene destinate dezvoltării regionale durabile.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.